TikTok felmérő – játékszabályzat

Játékszabályzat és részvételi feltételek

a Magyar Marketing Fesztiválon „TikTok Felmérő”

kérdőív kitöltői között meghírdetett nyereményjátékhoz

(továbbiakban: Játékszabályzat)

1. Szervezés és lebonyolítás

A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója a Liftup Kft. (Székhely: 1113 Budapest, Ulászló utca 62. 3/10., Cg. 01 09 329069, adószám: 26503572243) (továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A Játék időtartama alatt a Játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a nyereményjáték weboldalán: www.liftup.hu, valamint a Magyar Marketing Fesztiválon a Liftup standján.

2. Részvételi szabályzat

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban nem vehetnek részt: a Liftup Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Liftup Kft. megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékos a Játékba való regisztrálással elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

A Játékban való részvétel feltétele a Játékra vonatkozó adatkezelési tájékoztató megismerése, mely tájékoztató Játékszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék menete, időtartama:

A Játék 2022. szeptember 8. napján, vagyis az E-Kereskedelem Napja rendezvény idejében tart, a játékba regisztrálni legkésőbb 2022. szeptember 8. éjfél előtt 1 perccel lehet, aki ezt követően regisztrál a játékba, már nem vehet részt a sorsoláson.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a Játékban és jogosult legyen a nyereményre, a Szervező által összeállított “TikTok Felmérő” kérdőív beküldése után megjelenő felhívás szerint kell eljárnia, vagyis regisztrálnia kell a Játékba. A Játék regsztrációs felülete kizárólag a „TikTok Felmérő” kérdőív kitöltőinek és az űrlap beküldőinek jelenik meg, a nyerményjáték célja a kérdőívet kitöltőkösztönzése, jutalmazása azzal, hogy Szervező a kérdőív témájához kapcsolódó nyereményt ajánl fel a kérdőív kitöltőinek. Szervező célja, hogy a kérdőívet minél több személy töltse ki.

Szervező a kérdőíveket semmilyen módon nem tudja összekapcsolni a nyereményjátékba regisztrálók adataival, ezt kifejezetten figyelembe vette a Játék tervezésekor.

A Játékosok alábbi feltételekkel jogosultak a Játékban való részvételre:

 • A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a regisztrációs űrlapot kitöltse. Vásárláshoz nem kötött a játékban való részvétel, kizárólag regisztrációhoz, így a Játékos a Játékban a regisztrációs űrlap kitöltésével vesz részt.
 • A regisztrációs űrlapon alábbi mezőket kell hiánytalanul kitölteni:
 • vezetéknév, keresztnév, e-mail-cím
 • A Játékosnak jogi nyilatkozatokat kell tennie a checkboxok bejelölésével, amivel kifejezi, hogy a Játékszabályzatot elfogadja és az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót megismerte.
 • A Játékos feliratkozhat még az űrlapon Szervező hírlevelére, de a Játékban való részvételnek a hírlevélfeliratkozás nem feltétele!

4. Nyeremény, kiválasztás menete, eredményhirdetés, nyertes:

A nyereményjátékban egyszer sorsolunk nyertest, 2022. szeptember 9-én 8h-kor.

A közzétett Játék nyereménye, kiválasztás időpontja, nyertesek száma:

 • Nyeremény: 1 óra konzultáció a Liftup Kft. munkatársával, 50.000 Ft értékben, vagyis a megadott időpontban 1 nyertest sorsolunk.
 • A nyertes mellett 1 pótnyertes is kiválasztásra kerül.

A nyertes 2022. 12. 01.-ig vlthatja be nyereményét.

A nyeremény más termékre nem cserélhető, készpénzre nem váltható át, valamint más személyre át nem ruházható.

Szervező a nyeremény megváltoztatásának jogát mind a nyeremény tárgyára, mind annak értékére vonatkozóan fenntartja.

A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyereménnyel kapcsolatban minden egyéb felmerülő költség a nyertest terheli.

A nyertes kiválasztása adott napon a random.org segítségével történik. A sorsoláson nem adjuk át az adatokat a random.org-ra, azt csak a nyertes sorszámának generálására használjuk.

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán és hírlevelében teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül, valamint a nyertest Szervező e-mailben is értesíti.

Amennyiben a nyertes bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételnek, vagy a nyereményéért az értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül nem válaszol, akkor a nyeremény a Szervező által választott pótnyerteshez kerül. Pótnyertes kiesése esetén a nyeremény Szervezőnél marad.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • ha az értesítő levélre 7 naptári napon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertes értesítése

A nyertessel e-mailben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átadásának/átvételének/felhasználásának részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 7 naptári napon belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez, valamint későbbi viták elkerülésére a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére. A levélben Szervező kizárólag a nyertes személyének azonosítása, a nyeremény eljuttatása és a nyeremény kapcsán felmerülő jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából kérhet adatot, egyéb célra nem.

6. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyeremény után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremény után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen Játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

7. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

8. Vegyes rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban résztvevők vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi Facebook oldalán, Instagram oldalán, illetve www.liftup.hu weboldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

Melléklet: Adatkezelési tájékoztató

Budapest, 2022.szeptember 06.

Liftup Kft.